Stadgar

  • Skriv ut

§1 Styrelsens säte.
       Grums Kommun.

§2 Medlemskap.
       Förening för MC intresse där verksamheten skall bedrivas som traditionell
       MC Klubb i demokratisk anda för klubbens bästa.

§3 Medlemsavgift.
        Medlemsavgiftens storlek bestäms på årsmötet.

§4 Verksamhetsår.
        Verksamhets- och räkenskaps-året är 1/1 – 31/12.

§5 Revision.
         Revision av verksamhet och räkenskaper granskas årligen inför årsmötet.
         1 st revisor väljs på årsmötet på 2 år.

       §6 Årsmöte.
              Årsmötet skall hållas i slutet av januari varje år. På detta möte skall följande
              ärenden behandlas.
              1. Val av mötesordförande.
             2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
             3. Val av 2st protokolljusterare.
              4. Årsberättelse samt kassaberättelse.
              5. Revisionsberättelse.
              6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
              7. Val av ordförande på 2 år. Ojämnt årtal.
              8. Val av sekreterare på 2 år. Jämnt årtal.
              9. Val av kassör på 2 år. Ojämnt årtal.
              10. Val av ledamot och suppleant på 2 år. Ojämnt årtal.
              11. Val av ledamot och suppleant på 2 år. Jämnt årtal.
              12. Val av revisor på 2 år. Ojämnt årtal.
              13. Val av valberedning på 2 år. 1st ojämnt år samt 1st jämnt år.
              14. Fastställande av medlemsavgiften kommande år.
              15. Övriga frågor och motioner enligt §8.

       §7 Kallelse.
              Kallelse till årsmötet och andra medlemsmöten skall utgå minst
              14 dagar i förväg. Medlemmar kan kräva möte om 2/3 så kräver.
              skriftligt och motiverat.

       §8 Motioner.
              Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda minst 10 dagar i förväg.

       §9 Ändring av stadga.
              Stadgeändringar kan endast ske på årsmötet.

       §10 Rösträtt.
                Rösträtt har man vid fyllda 16 år och betald medlemsavgift.
                Ett betalt medlemskap ger en röst. (tillagt 2012)

       §11 Styrelse.
                 Klubbens angelägenheter sköts av styrelsen som består av:
                 Ordförande, Sekreterare, Kassör, 2st. Styrelseledamöter,
                 2st. Suppleanter, 2st valberedare och revisor.
                 Styrelsen äger rätt att utse ledamot utan rösträtt samt att utse erfordliga
                 arbetsorgan.
                 Styrelsen är beslutande organ och måste bestå av 3/5 styrelse.
                 Inom styrelsen äger varje ledamot en röst. Vid omröstning gäller enkel
                 majoritet. Vid lika röstetal så gäller ordförandens utslagsröst, utom i
                 personval då lotten avgör.

       §12 Styrelsens skyldigheter.
                 Det åligger styrelsen att:
                 1. Organisera och leda verksamheten, sammanträden m.m.
                 2. Att välja in eller utesluta medlem. Detta redovisas på medlemsmöte.
                 3. Omhänderta klubbens ekonomiska angelägenheter och låta föra fullständiga
                     räkenskaper och medlemsregister.
                 4. Styrelsens ekonomiska beslutanderätt inflationskyddades till att använda lika
                     mycket pengar som vad en starköl kostar på systembolaget per medlem.
                 5. Förbereda ärenden som skall förekomma på allmänt möte.
                 6. Avge verksamhetsberättelse.
                 7. Föra protokoll.

       §13 Medlems skyldighet.
                 Genom sitt inträde i klubben har medlem ställt sig dessa stadgar till efterrättelse.
                 Medlem får inte utlåna medlemskort och klubbmärken till utomstående personer.
                 Verka för klubbens bästa.

       §14 Klubbens upplösning.
                  Upplösning av föreningen kan endast ske på årsmötet och på av styrelsen
                  väckt förslag, som minst 14 dagar i förväg delgivits medlemmarna.
                  För att beslutet skall vara giltigt fordras, att minst 2/3 av klubbens närvarande
                  medlemmar två år i rad godkänner förslaget. I samband med detta så fastställs
                  hur kvarvarande tillgångar disponeras.